۲۲ تیر ۱۳۹۹

احداث مخزن 10000متر مکعبی فلزی آب شیرین وآتش نشانی در پالایش گاز بید بلند (PC)
احداث مخزن 10000متر مکعبی آب شامل تسطیح زمین، احداث فونداسیون، ساخت مخزن سقف ثابت، لوله کشی های ارتباطی، سیستمهای برق، کنترل ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک مورد نیاز
پایان یافته
1394/10/13
1397/03/22
پالایش گاز بید بلند

احداث مخزن 10000متر مکعبی آب شامل تسطیح زمین، احداث فونداسیون، ساخت مخزن سقف ثابت، لوله کشی های ارتباطی، سیستمهای برق، کنترل ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک مورد نیاز