۲۲ تیر ۱۳۹۹

انجام فعالیت های باقیمانده کارهای عمومی سیویل، مکانیک و لوله کشی، برق و ابزار دقیق فاز زود هنگام پروژه پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
اجرای فعالیت های بخش سیویل ، ایمنی ،برق ، ابزلر دقیق و سیستم کنترل و همکاری در پیش راه اندازی پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
در دست اجرا
1397/03/22
1397/03/22

شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه