۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

استراتژی

  • شناخت و پیش بینی نیازهای بازار
  • بسط حوزه فعالیت از ایران به کشورهای هم جوار
  • تلاش برای عملکرد بهتر از طریق مدیریت و اجرای پروژه های بهبود
  • ورود به بازارهای جدید
  • به کارگیری تکنولوژی های نوین با روش های تحقیق و توسعه و با انتقال تکنولوژی
  • جذب نیرو های متخصص، متعهد و نخبه و الویت دادن به کار مبتنی بر دانش