۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

آب شیرین کن با ورودی آب شهری و آب چاه همراه با سیستم تصفیه مناسب بصورت کامل، طراحی، ساخت، حمل و نصب سوله و منبع، خط انتقال آب شور از چاه تا منبع، امحاء پس ماند دستگاه های آب شیرین کن [ ادامه... ]
اجرای کامل عملیات ساختمانی تهیه، ساخت، آزمایش در کارخانه سازنده، حمل تجهیزات، نصب، آزمایش، راه اندازی، تهیه دستورالعملهای بهره برداری و راهبری، آموزش کادر منتخب کارفرما، بهره برداری از تصفیه خانه به مدت 12 ماه [ ادامه... ]
طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم انتقال آب شامل احداث پمپخانه، تجهیز چاههای آب، خط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ، لوله کشی های ارتباطی، خط انتقالKV 20، سیستمهای برق، کنترل ،ابزار دقیق [ ادامه... ]
طراحی، تامین تجهیزات، ساخت سیستم انتقال و تصفیه آب شامل تجهیز چاه آب، خط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ، فیلترهای کربنی، پکیج تزریق کلر، لوله کشی های ارتباطی، خط انتقالKV 20، سیستمهای برق، کنترل ابزار دقیق و کلیه عملیات ساختمانی شامل احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتنی، پمپخانه و ساختمانهای جانبی [ ادامه... ]
تامین , نصب و اجرای سیستم تصفیه آب خوراک بویلر پالایشگاه گاز ایلام [ ادامه... ]
طراحی،تهیه و ساخت تأسیسات تصفیه آب بلودان نیروگاه شهید مفتح به روش RO [ ادامه... ]
طراحی، تامین تجهیزات، ساخت نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب به روش RO [ ادامه... ]