۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ارزش ها

  • یکپارچگی و هماهنگی
  • نتیجه گرایی
  • تعهد سازمانی                                      
  • اعتبار و قابلیت پذیرش
  • مسئولیت پذیری
  • نوآوری